متن آهنگ

متن آهنگ هاتف مهراد رفته - بازتاب موزیک

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

متن آهنگ هاتف مهراد رفته

دسته بندی : هاتف مهراد تاریخ : یکشنبه 13 اکتبر 2019

متن آهنگ هاتف مهراد رفته

متن آهنگ هاتف مهراد رفته

به این پست امتیاز دهید.

متن متن آهنگ هاتف مهراد رفته

ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺧﻮﺩ ﺩﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺩﯼ

ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺗﻦ ﻣﺮﺍ ﺳﭙﺮﺩﯼ

ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻦ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺑﻮﺩ

ﺁﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﻡ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ

ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺨﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻦ

ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺨﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻦ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻝ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ

ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺁﺷﻨﺎ ﺗﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎ

ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻝ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ

ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺁﺷﻨﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎ

ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ

ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺑﻮﺩ

ﺁﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻭﯾﺎﻭﺭﻡ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ

ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﻦ

ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺨﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻦ

ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺨﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻦ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻝ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ

ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺁﺷﻨﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎ

ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻝ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ

ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺁﺷﻨﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎ

ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ

ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ

ﻭﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ

''هما میرافشار''

91 مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 144
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.