متن آهنگ کانزاس غباری در باد

12 اکتبر 2019 0 نظر کانزاس

متن آهنگ کانزاس غباری در باد

متن آهنگ کانزاس غباری در باد

متن متن آهنگ کانزاس غباری در باد

centeri close my eyes, only for a moment, and the moment's gone

چشمهام رو می بندم برای یک لحظه و لحظه ها می گذرند

all my dreams, pass before my eyes, a curiosity

همه ی رویاهام یادم میاند، مثل حسی غریب

dust in the wind, all they are is dust in the wind

گرد و غباری در باد, همشون مثل گرد و غباری در باد هستند

same old song, just a drop of water in an endless sea

مثل آهنگهای قدیمی، مثل یک قطره آب در دریایی بی کران

all we do, crumbles to the ground, though we refuse to see

همه ی کارهایی که میکنیم بی فایده هستند ولی ما نمیخواهیم ببینیم

dust in the wind, all we are is dust in the wind

گرد و غباری در باد، ما همه مثل گرد و غباری در باد هستیم

don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky

استقامت نکن، هیچ چیزی تا ابد نمی مونه به غیر از زمین و آسمان

it slips away, all your money won't another minute buy

وقتی آخرش برسه همه ی پولهات هم نمی توانند حتی یک دقیقه برات بخرند

dust in the wind, all we are is dust in the wind

گرد و غباری در باد، ما همه مثل گرد و غباری در باد هستیم

all we are is dust in the wind

ما همه مثل گرد و غباری در باد هستیم

dust in the wind

گرد و غباری در باد

everything is dust in the wind

همه چیز مثل گرد و غباری در باد هستند

everything is dust in the wind

دیدگاه خود را بگذارید