متن آهنگ همایون شجریان تصنیف با سواران در آلبوم نقش خیال

12 اکتبر 2019 0 نظر همایون شجریان

متن آهنگ همایون شجریان تصنیف با سواران در آلبوم نقش خیال

متن آهنگ همایون شجریان تصنیف با سواران  در آلبوم نقش خیال

متن متن آهنگ همایون شجریان تصنیف با سواران در آلبوم نقش خیال

تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم

نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم

خوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده ام

خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم

خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم

آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم

چونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم

ایمن و بی لرز شوم چونک به پایان برسم

چرخ بود جای شرف خاک بود جای تلف

باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم

عالم این خاک و هوا گوهر کفر است وفنا

در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم

آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد

شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم

رحمت حق آببود جز که به پستی نرود

خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم

هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید