متن آهنگ مهستی ساکت و سردی چرا

12 اکتبر 2019 0 نظر مهستی

متن آهنگ مهستی ساکت و سردی چرا

متن آهنگ مهستی ساکت و سردی چرا

متن متن آهنگ مهستی ساکت و سردی چرا

اگه تو با دل من یکدلو همراهی بگواز دلم بیخبرو یا اگه اگاهی بگوتو با من قهری بگو اشتی اگه هستی بگونمیدونم چی بگم هرچی که میخواهی بگوساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چراساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چرادل تو پیش دل خسته و رنجور نمیادسنگو شیشه که باهم جور نمیادبشب تیره و افسرده ی ازرده دلاغمو تاریکی میاد نور نمیادساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چراساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چرااگه تو با دل من یکدلو همراهی بگواز دلم بیخبرو یا اگه اگاهی بگوتو با من قهری بگو اشتی اگه هستی بگونمیدونم چی بگم هرچی که میخواهی بگوساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چراساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چراساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چراساکتو سردی چرا سردی اوردی چرابادل خسته ی من چرا بد کردی چرا

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید