متن آهنگ محسن نامجو واق واق سگ

12 اکتبر 2019 0 نظر محسن نامجو

متن آهنگ محسن نامجو واق واق سگ

متن آهنگ محسن نامجو واق واق سگ

متن متن آهنگ محسن نامجو واق واق سگ

واق واق سگ ، واق واق سگ

واق واق سگ ، واق واق سگ

حقیقته برای ، سگ

(نامجو)

ما نمی دانیم اسمه اعضمِ سگ

ما نمی فهمیم، هیچ از غمِ سگ

ما سگ مردمان که وفا میکنیم عینِ سگ

ما که نمی دهدمان هیچ، جهان محلِ سگ

ما که پارس می کنیم

ما که رنج می بریم

ما که دم تکان می دهیم

ما که پیر می شویم

(عبدی)

(...)

داد بزن زندگی را

مرگ را صدا کن

قبر بخوان

برچین پرچین پر از پرچم ها را

سگ شو در نگاه زرذم خدایی پر از استخوان های پیام آوران صحرا می بینم

بو می کشم نسیم آزادی را

گاز می گیرم مردم را

تکه تکه می کنم شرافت انسانی را

که خدای استخوان را از من راند

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید