متن آهنگ شهرام ناظری خور و آوا

12 اکتبر 2019 0 نظر شهرام ناظری

متن آهنگ شهرام ناظری خور و آوا

متن آهنگ شهرام ناظری خور و آوا

متن متن آهنگ شهرام ناظری خور و آوا

کاووسکی بی2 (کیکاووس بود) ریژانه کرم (با کرم) بخشانه هی بی (بسیار بخشنده بود) دنگ داوای دا (برآورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تایی بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) کاووسکی بی2 (کیکاووس بود) ریژانه کرم (با کرم) بخشانه هی بی (بخشنده ای بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود)نی ورتر دوارن ( پیش از این روزگار همانند او ندیده) کاووس کی بی2 (کیکاووس بود) ریژانه کرم(با کرم) بخشانه هی بی (بسیار بخشنده بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) دنگ داوای دا ( بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) ...... باش بگلران (برترین امیران)روسم زال بی(رستم زال بود) باش بگلران (برترین امیران ) روسم زال بی (رستم زال بود) یاربییاربییار ... (یاربودیاربودیار)

ساقی چه نیش جام مدام و دوری2 (ساقی با جام می اش یکسره گردش میگشت) سرحلقه مجلس باران قوم بی (سرحلقه ی مجلس و باران قوم بود)"برای مردم مایه ی رحمت بود" دنیا نو دم دا گردونه شارا لیلی مجنون داشت بارا دلارا (لیلی مایه ی آرامش و معشوقه ی مجنون بود)

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید