متن آهنگ

متن آهنگ سروش دادخواه آرامش - بازتاب موزیک

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

متن آهنگ سروش دادخواه آرامش

دسته بندی : سروش دادخواه تاریخ : دوشنبه 14 اکتبر 2019

متن آهنگ سروش دادخواه آرامش

متن آهنگ سروش دادخواه آرامش

به این پست امتیاز دهید.
Rate this post

متن متن آهنگ سروش دادخواه آرامش

چﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺜﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﭼﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﺮﯾﺒﻢ

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﺠﯿﺒﻢ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺜﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﭼﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻡ

ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ

ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻬﻤﻢ

ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﻔﻬﻤﻢ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺜﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﭼﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

چﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺜﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﭼﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﺮﯾﺒﻢ

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﺠﯿﺒﻢ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺜﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﭼﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻡ

ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ

ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﻬﻤﻢ

ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﻔﻬﻤﻢ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺜﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﭼﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﭼﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ

133 مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 118
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.