متن آهنگ روزیم ، نفرت 051 ، نفس ، زیرو ، دنجروس Unfriended روزیم

12 اکتبر 2019 0 نظر روزیم ، نفرت 051 ، نفس ، زیرو ، دنجروس

متن آهنگ روزیم ، نفرت 051 ، نفس ، زیرو ، دنجروس Unfriended روزیم

متن آهنگ روزیم ، نفرت 051 ، نفس ، زیرو ، دنجروس Unfriended روزیم

متن متن آهنگ روزیم ، نفرت 051 ، نفس ، زیرو ، دنجروس Unfriended روزیم

Chorus by rOzim

بارها تارهای صوتیم آزمایش پس داد، تا راه با ماست با ماست راه

یعنی ما سر به راهیم و راه هم سر به تو، داریم رابطه ی نامشروع با آسفالت

فاصله های جهنمی، فشارآرواره هام با پدال تا ته

درست از کف دستهای منه تا بالای بالای بالاتر

دیدگاه خود را بگذارید