متن آهنگ رضا صادقی یک لحظه خوبی

12 اکتبر 2019 0 نظر رضا صادقی

متن آهنگ رضا صادقی یک لحظه خوبی

متن آهنگ رضا صادقی یک لحظه خوبی

متن متن آهنگ رضا صادقی یک لحظه خوبی

از تموم دنیا و دار ندارش

شونه هاتو کم دارم برای بارش

زخمی خنجر زهر آگین یارم

تو که تازه اومدی تنها نزارم

به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم

من دریاب خوب من دارم میمیرم

دیگه حتی نایی نیست برای گفتن

خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری درمیزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یک ثانیه

دل خوش کنم حتی دو روز از من مگه چی باقیه

غربتم رو آشنایی کن بهارم

روزامودریاب عزیزدور شد قطارم

تنها یک ثانیه عاشقی به جز این

هیچ توقعی ازین دنیاندارم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح وتنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یه ثانیه

دل خوش کنم حتی یه روز از من مگه چی باقیه؟؟

از تموم دنیا و دار ندارش

شونه هاتو کم دارم برای بارش

زخمی خنجر زهر آگین یارم

تو که تازه اومدی تنها نزارم

به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم

من دریاب خوب من دارم میمیرم

دیگه حتی نایی نیست برای گفتن

خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری درمیزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یک ثانیه

دل خوش کنم حتی دو روز از من مگه چی باقیه

غربتم رو آشنایی کن بهارم

روزامودریاب عزیزدور شد قطارم

تنها یک ثانیه عاشقی به جز این

هیچ توقعی ازین دنیاندارم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح وتنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یه ثانیه

دل خوش کنم حتی یه روز از من مگه چی باقیه؟؟

از تموم دنیا و دار ندارش

شونه هاتو کم دارم برای بارش

زخمی خنجر زهر آگین یارم

تو که تازه اومدی تنها نزارم

به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم

من دریاب خوب من دارم میمیرم

دیگه حتی نایی نیست برای گفتن

خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری درمیزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یک ثانیه

دل خوش کنم حتی دو روز از من مگه چی باقیه

غربتم رو آشنایی کن بهارم

روزامودریاب عزیزدور شد قطارم

تنها یک ثانیه عاشقی به جز این

هیچ توقعی ازین دنیاندارم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح وتنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یه ثانیه

دل خوش کنم حتی یه روز از من مگه چی باقیه؟؟

از تموم دنیا و دار ندارش

شونه هاتو کم دارم برای بارش

زخمی خنجر زهر آگین یارم

تو که تازه اومدی تنها نزارم

به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم

من دریاب خوب من دارم میمیرم

دیگه حتی نایی نیست برای گفتن

خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری درمیزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یک ثانیه

دل خوش کنم حتی دو روز از من مگه چی باقیه

غربتم رو آشنایی کن بهارم

روزامودریاب عزیزدور شد قطارم

تنها یک ثانیه عاشقی به جز این

هیچ توقعی ازین دنیاندارم

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح وتنم

برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یه ثانیه

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید