متن آهنگ داریوش خون بازی

12 اکتبر 2019 0 نظر داریوش

متن آهنگ داریوش خون بازی

متن آهنگ داریوش خون بازی

متن متن آهنگ داریوش خون بازی

آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی

این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من

ما تقاص کی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی

این برادری تنی نیست

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید