متن آهنگ داریوش خواب بهار

12 اکتبر 2019 0 نظر داریوش

متن آهنگ داریوش خواب بهار

متن آهنگ داریوش خواب بهار

متن متن آهنگ داریوش خواب بهار

ببار ای ابر باران بار بارن را

بیار ای شرشر باران بهاران را

رها کن رود عاشق تن سوی دریا

بجوش ای چشمه پاک از دل صحرا

زمین بشکاف از هم باغ برپا شد   

جوانه سر برآورد غنچه گل واشد

نسیم از ره بیاور عطر فردا را

پرنده صبح شد بیدار کن ما را

موذن بانگ برکش خلق برخیزد

بخوان نام خدا تا دیو بگریزد

شهادت ده گواهی کن گواهی خواه

بگو این و آن هرچه خواهی خواه

بگو شب رفت و خط فاصله پیداست

به چشم باز بیداری که بر فرداست

سپیدی رو به بالا می رود در خون

سیاهی رو به بسترهای خواب آلود

کنون صف در صف هم خیل بیداران

کنون بستر به بسترها سبک بالان

گواهی کن گواهی کن گواهی کن

مرا از خویشتن تا خویش راهی کن

من ابرو ببارانم ببارانم

برویانم برویانم بهارانم

روانم کن به دریا رود بارم من

بجوشانم به صحرا چشمه سارم من

زمینم میشکافم باغ بر پایم

نسیم گلفشانم عطر فردایم

پرنده خود منم پرواز ده من را

خود صبحم صفای راز ده من را

ببر نام خدا ره توشه بردارم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید