متن آهنگ خسرو شکیبایی صبوری می کنم…

12 اکتبر 2019 0 نظر خسرو شکیبایی

متن آهنگ خسرو شکیبایی صبوری می کنم…

متن آهنگ خسرو شکیبایی صبوری می کنم...

متن متن آهنگ خسرو شکیبایی صبوری می کنم…

دارم هی پا به پای نرفتن صبوری می کنم ...

صبوری می کنم تا تمام کلمات عاقل شوند

صبوری می کنم تا ترنم نام تو در ترانه کاملتر شود

صبوری می کنم تا طلوع تبسم ، تا سهم سایه تا سراغ همسایه ...

صبوری می کنم تا مدار

مدارا

مرگ ...

تا مرگ ، خسته از دق الباب نوبتم

آهسته زیر لب ... چیزی ، حرفی ، سخنی بگوید

مثلا" وقت بسیار است و دوباره باز خواهم گشت !

مرا نمی شناسد مرگ !

یا کودک است هنوز و یا شاعران ساکتن!

حالا برو ای مرگ

برادر

ای بیم ساده آشنا

تا تو دوباره باز آیی

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید