متن آهنگ تیک تاک طولانی

12 اکتبر 2019 0 نظر تیک تاک

متن آهنگ تیک تاک طولانی

متن آهنگ تیک تاک طولانی

متن متن آهنگ تیک تاک طولانی

اینترو)

- سینا بچه ها کجان ؟- داداش رفتن جایی ، تا برگردن من میخوام یه سری چیزا رو رکورد کنم بگیر فعلا- حله داش- این واسه همکارامه ، باریبا هم از این خوششون نمیاد . ماها زیرزمینی ایم پس زیرزمینی رفتار میکنیم ، با اینکه روی زمینم هستیمتیک تاک ... چک چک چک وان تو وان تو ... هه هه مث قدیما OKه میریم واسه ضبط

آماده شو بدنت بشه کاملا Shaveماها مث مخدر شدیم واسه مغزترو چه حسابی سلطنت درندشت میخوایStop کن شب دراز و قلندر بیداراین زبونه تو دهن تکون میخورهکه خودش به نوعی یه جور C4هکه میپاشونه مغز ، رایم Slowهمیاد روی فست نوبت ساعی میشودبازیه نگا کلمات شعبده بازی نیس اصلااین دیوانه جان برکف با قدرت کافی میجنگددشمن ما چی میترسداز اونجایی که گفتن راوی بی مزسمن میشم خودم با همین دو بیت چن نفر تسلیمم شدناما کوتاه که نمیام میخوام نرم بشم ولی بگو کو کافه تریاما رپی ایم اینم موزیکه و چن تا کیک زیرشیه میکروفون رو به رومه الان خیس میشهحرفای تو نمایشی برا ویترینهحرفای من او او تمامیش Realحالا گوش بده ببین که الباقیش چیهتو با تیک تاک ساعت میخوابی نه با تیک تیکشبه امید حق سرا گیج میره ؟بشمر ببینم کی برام دیس میدهآقا این کار کروس نداره ؟؟؟نـهیه صدای خس یه Attack قوییه لباس جنگ یه لبخند ملیحیه ورق سفید و یه قلم تشنهیه ذهن هار دارم که طلبه تکستهمن اعتماد دارم به پرنده ی ذهنکه پر میکشه همش به طرف یک شعروقتی فقط به فکر دافتو آرایشش هستیمن با کلماتم می گیرم یه آرایش جنگیساعی یک شخصیت کاریزماتیکهکه همیشه میخواد کلماتش با ریتم قاطی شهوقت قلعه کردن ذهنم و قلمترجیح میدم راه برم صرفا با هدفقدرت دارم حتی از لنگ تو حمومبسازم یه اشک یه حرص یه بغض تو گلومن تجهیز شدم با شعرای قویفکر کهکشانم بعد از اشغال زمینآقا این کار کروس نداره ؟؟؟نـه !اگه دقت کنی رپم علمیهیا ادبیات ساعی کلماتو قل میدهبا ترفندی جالب توی مایه های شکسپیربا چرندیاتش کلماتو ببین ول میشهواقعنم زیبایه لازمه ی بقا تکنیکهبایدم این باشه دشمن خودشو هی جر میدهآخرم میبازه سینا همینه خب استیلشآیندم این کاره رپ کردن برام یه اکسیرهشایدم بی فایده وقت رپ بدنم سفت میشهآهن کم میاره اگه خسته شدی هری کهآهنگ از اینجایهساعت یعنی وایسه این راحت ترین تایمهواسه کاغذ و این باشهکه به آهنگ معنی دادههه شاهم پس تیک تاکهمیگی بامزس این راهتتو هم تکستات خوبه فقط با اندکی کاورکه یا مچاله میشه یا فندک میخوادشآخه این کارا واسه ی تو لامصب چی دارهتو که مث ساعی نیستی شبو تا هر وقتی خواستشلا اقل بیدارهبعدش با هدف میخوابهتا که خورشید بیاد از رختخواب باز عصبی پا شهجر بده رپو با حرکتی تازهآقا این کار کروس نداره ؟؟؟گفتم نه !!!من یه فرآیند ماورای ذهن بشری امدر برابر آهنگای جلفت عصبی امدنبال دردسری ؟ من استاد ضربه فنی امدوباره وقت جنگیدن حلاص تحت تعقیبمکجای شهر منی مرد خب آره بنده همینمکلاه کپ رپی ام و تازه بند کفش هیچ وقت بسته نیستشStop آماده شو از اینجا به بعدش ریتمهکلماتم تو جیبمن این دیوونه تازه میخواد دس به جیب شهاز بین شهرا تهران زنگ زد گفتش کنسرت میخوایمما گفتیم کجاش آزادی یا بر فرض نوک برج میلادمن انقد رپ می کنم تا تشنج کل ایراناین کارا از کی بر میاد فقط خود خود سینا که زندگیم اینه که برسه بهتولد جمله ای خاصدوباره ساعی ورقو با کلمه شبنگ بنگ بنگ کشتش چون که میخواد بهتکه کارش معجزه هه و باعث شده دلتهی بخواد که جای من واسه خودت بشه ولیتوقعت یه خورده بیجاستساده نیستش سطحی نگیرتمرکز قفله این کار توجه تو به اینجاستا قلمم حرکت کنه اول شده برده بیست بارآوترو- هه هه خالطورا دونه دونشون اومدن کلـاسیک شدن ...رپـ کنین ... دیگه من عذر میخوام به خاطر اینکه یه کم طولانی بودتیک تاک- جدی جدی مث اینکه این کار کروس نداره !!- هه نه نداره !- آقا این کار کروس نداره ، دس نداره ؟؟!- داره آقا داره آقا !!هی بیبـنـگ !!!آها اونجا گفته بودم بنگ بنگ یه دونه تیر خورده بود این تیر دومیش بود ! هه هه هه هه !

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید