متن آهنگ بابک رادمنش خدایا ببخش

14 اکتبر 2019 0 نظر بابک رادمنش

متن آهنگ بابک رادمنش خدایا ببخش

متن آهنگ بابک رادمنش خدایا ببخش

متن متن آهنگ بابک رادمنش خدایا ببخش

خدایا ببخش

خدایا ببخش گناهایم را عشق والایم را کریما ببخش

خطاهایم را نا به جاهایم را کریما ببخش

خداوندا بگیر از من تو این نفس منیرت رو

الهی تربیت کن در وجودم معنویت رو

کدومین من کدامین من که عمر کوتهم رو اعتباری نیست اعتباری نیست

فضون کن در دلم آثار پاک آدمیت رو

خدایا سر به راهم کن دور از گناهم کن دور از گناهم کن

الهی سر به راهم کن دور از گناهم کن دور از گناهم کن

خدایا ببخش ببخش رحیما ببخش ببخش کریما ببخش

گناهایم را اشتباهایم راعظیما ببخش

خطاهایم را نا به جاهایم را رحیما ببخش

دانلود آهنگ بابک رادمنش خدایا ببخش

خداوندا بگیر از من تو این نفس معنویت رو

الهی تربیت کن در وجودم معنویت رو

کدومین من کدامین من که عمر کوتهم رو اعتباری نیست اعتباری نیست

فضون کن در دلم آثار پاک آدمیت رو

خدایا سر به راهم کن دور از گناهم کن دور از گناهم کن

الهی سر به راهم کن دور از گناهم کن دور از گناهم کن

خدایا ببخش ببخش رحیما ببخش ببخش کریما ببخش

گناهایم را اشتباهایم راعظیما ببخش

خطاهایم را نا به جاهایم را رحیما ببخش

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید