متن آهنگ اندی دارم میرم به تهران

12 اکتبر 2019 0 نظر اندی

متن آهنگ اندی دارم میرم به تهران

متن آهنگ اندی دارم میرم به تهران

متن متن آهنگ اندی دارم میرم به تهران

ای بهار ای آسمونعیدی میدم به خونمونداد میزنم ای جان ای جان ای جاندارم میرم به تهراندارم میرم به تهرانناز من بهار میادگل به سبزه زار میادوامیشن جوونه هادلم پر از بهونه هابعد اون جدایی هاعشق به من گفت که بیاعشق به من گفت که بیاای بهار ای آسمونعیدی میدم به خونمونداد میزنم ای جان ای جان ای جاندارم میرم به تهراندارم میرم به تهرانبه هوای یار میرموای که چه بیقرار میرمبه خدا عاشقم و به عشق اون دیار میرمواسه بوی کوچمون تنگه دلم تنگه دلمواسه محلمون تنگه دلم تنگه دلمای بهار ای آسمونعیدی میدم به خونمونداد میزنم ای جان ای جان ای جاندارم میرم به تهراندارم میرم به تهرانمیدونم از پنجره چقدر قشنگه منظرهدوباره زنده میشه برام هزار تا خاطرهمن و یار مست بهار دست به دست تو کوچه هایاد اون روزها به خیر که یادشون قشنگتره

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید