متن آهنگ امیرعلی A2 لش بازی

12 اکتبر 2019 0 نظر امیرعلی A2

متن آهنگ امیرعلی A2 لش بازی

متن آهنگ امیرعلی A2 لش بازی

متن متن آهنگ امیرعلی A2 لش بازی

صداها می خوابه نگاها میاد هر جا ما میریمبالاییم و همون بالا داریم خط بالا میریمهوا سرده و ما از عرق سرتاپا خیسیممیگین لشیم ولی‌ بازم میاین دست با ما میدینبرمی گرده به صنمی که بین منو رپهانقد کثافتم دافم دیگه قید منو زدههر جا میرم می بینم می‌خونن شعر منو همهچیزایی‌ که میگم تیکه های بین بر و بچهفقط می خونم و شعرا میان صاف توی سرمتوی استودیو با یه سری داف دور و ورمزیر پام لش رپرای آشغال و منمانقد داغ شدم دیگه کل آفتابو زدماز این برج دارم میرم بالا طبقه طبقهمث اسیده که ور می داری ورقه ورقهشعرایی که میگم فاز غلط علفهمیرم بالا مخم با یه سری کلمه طرفهبیخیال همسایه دی جی ولوم ولومچت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبامی خوایم هننسی و بریم بالا قلپ قلپچت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبابریم پهن شیم رو دو تا داف دُرُس مُرُسچت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شباوقتی‌ بیس می کوبه تو سرم گرمپ گرمپچت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شباصبحا پا میشم و صبحونه عرق سک میرمرولو می پیچم و روشم با علف چت میشمورق سفیدم پر خط خطی می ‌شهمخم وحشی می ‌شه و یهو هر وری میرهواسم بسه یه آتیش و یه پک پره علفبا یه داف هیولا که بخواد وقت کنه تلفمی خونم و میرم جلو با یه لشکر از عقبتو این سگدونی سگا همه لش تر از مننمنو اسنیف می ‌کنن از گوش با هدفوناگه چت نیستی‌ صدامو گوش کن چت کنفرق داریم ما با جوجه رپرای ۵ زاریاگه لش باشی‌ بعیده که ما رو نشناسیماها دیستورت میدیم با تفریحات سالم وتحصیلات کامل و سبزیجات تازهمیگن فش نده تا یکم رسمی‌ باشه کارتمیگم ت*ممه چون ای ۲ لش میاد و شاخهبیخیال همسایه دی جی ولوم ولوم چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا می خوایم هننسی و بریم بالا قلپ قلپ چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا بریم پهن شیم رو دو تا داف دُرُس مُرُس چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا وقتی‌ بیس می کوبه تو سرم گرمپ گرمپ چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا۳تا ورس سر سه دقیقه سریع به *ا میرهگوش میدیم بهش چون یه حال سگی‌ به ما میدهولی‌ یه قضیه رو اعصابم همیشه را میرهچرا باس درگیر شی با غریبه هایی کهمی شناسنت و فک می ‌کنن تو رو فهمیدندر و دافایی که بیخودی به کو*ت چسبیدنحالا هر خری از راه میاد میگه تو رو دیدهاین یه 3some بین منو بیت و رول ویدهنه حوصله دارم بیاین بگین شاخه کار منونه تو فاز اینکه بخونم تا دافا پا بدنوتوی دوتا مهمونی‌ آهنگامو بذارنوبگن هی‌ این پسر رفیق فاب داشه منهپس از این به بعد آهنگمو توی ماشینتونرد کنین وقتی‌ باباهه تو ماشینه باتونچون از لش بازی‌ میگم و از ساقیای کرجدیلرای زرگنده و لاشیای ونکداشیای منن همه فضانوردابالا نمیرن اگه آهنگو نذارن هر بارکه چت می زنن و می خوان فاز خوب بدهکک میرن بالا میگن مگه فاز دود چشه؟بیخیال همسایه دی جی ولوم ولوم چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا می خوایم هننسی و بریم بالا قلپ قلپ چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا بریم پهن شیم رو دو تا داف دُرُس مُرُس چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا وقتی‌ بیس می کوبه تو سرم گرمپ گرمپ چت تا صبح شاخ تا شب و لش آخر شبا

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید