متن آهنگ آمو آواز

12 اکتبر 2019 0 نظر آمو

متن آهنگ آمو آواز

متن آهنگ آمو آواز

متن متن آهنگ آمو آواز

میخندم اما خنده ام تلخه میدونی

میگریم اما گریه از درده میدونی

خندم برای پوچی دنیاست میدونم

گریم برای عشق بی فرداست میدونم

میخونم این آواز عشق تا زنده هستم

بی عشق نمیشه زنده بود ای یار مستم

پرکن فضای خالی دنیامو با عشق

بگذار اگر میخدم من با عشق بخندم

نگیر مجنون عشقو از لبمافسونگر عشق

بیا با من بخونبا من برقصبازیگر عشق

منی که عاشق عشقممیدونی پایبندم

نذار بیهوده بر این عشقو این دنیا بخندم

میخندم اما خنده ام تلخه میدونی

میگریم اما گریه از درده میدونی

خندم برای پوچی دنیاست میدونم

گریم برای عشق بیهودس میدونم

میخونم این آواز عشق تا زنده هستم

بی عشق نمیشه زنده بود ای یار مستم

پرکن فضای خالی دنیامو با عشق

بگذار اگر میخدم من با عشق بخندم

نگیر مجنون عشقو از لبم

افسونگر عشق

بیا با من بخون

با من برقص

بازیگر عشق

منی که عاشق عشقم

میدونی پایبندم

نذار بیهوده بر این عشقو این دنیا بخندم

بیا فکری بکن بر این دل عاشقو زارم

نرو از پیش من با بمون تنها نذارم

بده پیمانه عشقو عزیزم توی دستم

منی که خود یه مستم

بیش از این باشم که هستم

نگیر مجنون عشقو از لبم

افسونگر عشق

بیا با من بخون

با من برقص

بازیگر عشق

منی که عاشق عشقم

میدونی پایبندم

نذار بیهوده بر این عشقو این دنیا بخندم

بیا فکری بکن بر این دل عاشقو زارم

نرو از پیش من با بمون تنها نذارم

بده پیمانه عشقو عزیزم توی دستم

منی که خود یه مستم

دیدگاه خود را بگذارید