اکنون به یکی از بزرگترین رویدادهای نجومی چند ســال گذشته یعنی کسوف کامل ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) تنها حدود دو ماه دیگر زمان باقی مانده اســت. اما آمریکا از هم اکنون خود را در برابر سوالی بزرگ و یافتن جوابی مناسب برای آن می بیند: چه تعداد خودرو در مسیر خورشید گرفـــــتگی تصمیم به حرکت به سمت مناطقی که کسوف رویت می شود، دارند؟

توما – دو ماه دیگر خورشید گرفـــــتگی پیش بینی شده که تنها در خاک آمریکا قابل رویت اســت، به وقوع می پیوندد و به همین خاطر پیش بینی می شود نه تنها جمعیت زیادی از مردم این کشور بلکه هوادارن مسایل نجوم از سایر کشورها هم خود را به آمریکا رسانده و برای تماشای آن در مسیری طولانی، اتومبیل های خود را آماده کنند. این خورشید گرفـــــتگی از ارگان تا کارولینای جنوبی قابل مشاهده خواهد بود.
یکی از کارشناسان ضمن پیش بینی این نکته که بین ۱.۸۵ تا ۷.۴ میلیون نفر همزمان با وقوع خورشیدگرفـــــتگی، در جاده قرار خواهند گرفـــــت و همزمان با آن حرکت خواهند کرد گفت: تصور کنید تا ۲۰ برابر جشنواره هایی که تا ۴۰۰ هزار نفر در آن شرکت می کنند به طور همزمان در جاده ها حرکت کنند!1x1.trans آمریکا و بحران بزرگترین ترافیک تاریخ در جریان کسوف کامل

اما این تنها یک تخمین ساده اســت و بعضی این عدد را بسیار بیشتر ارزیابی کرده اســت.
از هم اکنون مقامات در آمریکا نگران ازدحام جمعیتی بزرگی هستند که همزمان با آغاز خورشید گرفـــــتگی در جاده های این کشور روی خواهد داد.
حدود ۴۰ ســال پیش آخرین باری بود که در آمریکا خورشید گرفـــــتگی کلی اتفاق افتاده اســت. سایه ماه در آن رویداد تاریخی، بر فراز ۵ ایالت آمریکا دیده شد.
اما امســال سایه قمر زمین ۱۴ ایالت آمریکا را پشت سر می گذارد. این بدان معناســت که خورشید گرفـــــتگی کامل از ساحل غربی شروع و تا ساحل شرقی ادامه می یابد.
در هشتم ژوئن ســال ۱۹۱۸ یعنی نزدیک به یک قرن پیش فقط یک مورد خورشید گرفـــــتگی دیگر تاکنون از این نوع به ثبت رسیده اســت.
موضوعی که با قاطعیت می توان گفت این اســت که ۱۲ میلیون نفر در مسیر حرکت سایه ماه زندگی می کنند. این مسیر ۱۰۹ کیلومتر پهنا و ۴ هزار کیلومتر درازا دارد.
برخی کارشناسان البته پیش بینی کرده اند که چیزی درحدود دو سوم کل جمعیت آمریکا یعنی ۲۰۰ میلیون نفر برای یک روز رانندگی جهت تماشای این پدیده حیاتی اخترشناسی آن هم به مسافت حدود ۸۰۰ کیلومتر مهیا شوند.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته آمریکا و بحران بزرگترین ترافیک تاریخ در جریان کسوف کامل اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما